odpusty - Klasztor OO. Bernardynów, Bazylika św. Antoniego Padewskiego

22 - 463 Radecznica
Tel.: 84 68 18 015; +48 517 843 561
ul. Klasztorna 6

Sanktuarium i Bazylika św. Antoniego

Klasztor OO. Bernardynów w Radecznicy

Zawartośc strony
Przejdź do treści
ODPUSTY W KOŚCIELE
Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą  Bożego Miłosierdzia. W sakramencie pojednania grzesznik otrzymuje  przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje. Dzięki temu  może on osiągnąć wieczne zbawienie.
Uzyskane  przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych (czasowych), które  spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar  służy właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła.
Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.         
Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne  (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej).  Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po spełnieniu odpowiednich  warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych.
 • Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego  (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy)
 • Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna
 • Przyjęcie Komunii Świętej
 • Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo") w  intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego  papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z  odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się  każdego dnia papież. Intencje te są często ogłaszane, m.in. na naszych  stronach z kalendarzem na dany miesiąc)
 • Wykonanie czynności związanej z odpustem
Ewentualna spowiedź, Komunia Święta i  modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku  dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust;  między tymi elementami musi jednak istnieć związek.
Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele  odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii Świętej i jednej  modlitwie w intencjach papieża - tylko jeden odpust zupełny.
Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za  zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy  wymieniać konkretnego imienia - wystarczy ofiarować odpust w intencji  osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje). Przez taki dar sam  ofiarodawca zyskuje dla siebie odpust zupełny w godzinie swojej śmierci.
Odpustów (zarówno cząstkowych, jak i zupełnych) nie można ofiarowywać za innych żywych.

Wybrane praktyki związane z uzyskaniem odpustu zupełnego:
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu przez co najmniej pół godziny (jeśli jest krótsza - odpust cząstkowy);
 • Nawiedzenie jednej z czterech rzymskich bazylik patriarchalnych  (św. Piotra, św. Pawła za Murami, Matki Bożej Większej lub św. Jana na  Lateranie) i odmówienie w niej Ojcze nasz i Wierzę:
 • w święto tytułu tej bazyliki,
 • w jakiekolwiek święto nakazane (np. we Wniebowzięcie NMP),
 • raz w roku w innym dniu wybranym przez wiernego;
 • Przyjęcie błogosławieństwa udzielanego przez Papieża Urbi et Orbi (Miastu i Światu) - choćby tylko przez radio lub telewizję;
 • Adoracja i ucałowanie Krzyża w trakcie liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek;
 • Odmówienie modlitwy Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu po Komunii  Świętej przed obrazem Jezusa Chrystusa w każdy piątek Wielkiego Postu  oraz w Wielki Piątek (w pozostałe dni - odpust cząstkowy);
 • Uczestnictwo w uroczystym zakończeniu Kongresu Eucharystycznego;
 • Uczestnictwo w rekolekcjach trwających przynajmniej trzy dni;
 • Publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia Sercu Jezusowemu O Jezu  Najsłodszy w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (w inne dni -  odpust cząstkowy);
 • Publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego  Chrystusowi Królowi O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu w uroczystość Jezusa  Chrystusa Króla Wszechświata (w inne dni - odpust cząstkowy);
 • Posługiwanie się przedmiotami pobożności (krucyfiksem, krzyżem,  różańcem, szkaplerzem, medalikiem), o ile zostały pobłogosławione przez  Papieża (ewentualnie - przez biskupa), po odmówieniu jakiejkolwiek  formuły wyznania wiary w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła  29 czerwca; jeśli przedmioty były pobłogosławione przez kapłana lub  diakona - odpust cząstkowy;
 • Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej lub pobożne uczestnictwo w takiej uroczystości;
 • Sprawowanie i uczestnictwo we Mszy Świętej prymicyjnej;
 • Sprawowanie i uczestnictwo we Mszy Świętej z okazji 25-, 50- i 60-lecia kapłaństwa;
 • Odmówienie w całości (i bez przerwy) przynajmniej jednej części  różańca (pięciu dziesiątek) w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie,  wspólnocie zakonnej czy pobożnym stowarzyszeniu, połączone z  rozmyślaniem nad rozważanymi tajemnicami (odmówienie poza tymi miejscami  lub wspólnotami - odpust cząstkowy);
 • Jednorazowe nawiedzenie kościoła, w którym trwa Synod diecezjalny;
 • Pobożne odmówienie (śpiew) modlitwy Przed tak wielkim Sakramentem  podczas liturgii Wieczerzy Pańskiej po Mszy Świętej (w Wielki Czwartek)  oraz w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało); w  innym czasie - odpust cząstkowy; Publiczne odmówienie (śpiew) hymnu  Ciebie Boga wysławiamy (Te Deum) jako podziękowanie za otrzymane łaski w  ostatnim dniu roku (w innym czasie, nawet prywatnie - odpust  cząstkowy);
 • Publiczne odmówienie (śpiew) hymnu Przyjdź Duchu Święty (Veni  Creator) w Nowy Rok i w uroczystość Zesłania Ducha Świętego (w pozostałe  dni, nawet prywatnie - odpust cząstkowy);

 • Odprawienie Drogi Krzyżowej po spełnieniu następujących warunków:
 1. odprawienie przed urzędowo erygowanymi stacjami Drogi Krzyżowej (np. w kościele, na placu przykościelnym);
 2. musi być 14 krzyżyków;
 3. rozważanie Męki i śmierci Chrystusa (nie jest konieczne rozmyślanie o poszczególnych tajemnicach każdej stacji);
 4. wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej (przy  publicznym odprawianiu wystarczy, aby prowadzący przechodził, jeśli  wszyscy wierni nie mogą tego czynić); jeśli ktoś z powodu słusznej  przyczyny (np. choroby, podróży, zamknięcia kościoła itp.) nie może  odprawić Drogi Krzyżowej wg podanych tutaj warunków, zyskuje odpust  zupełny po przynajmniej półgodzinnym pobożnym czytaniu lub rozważaniu  Męki Chrystusa
 • Nawiedzenie kościoła parafialnego w święto tytułu lub w dniu 2  sierpnia, kiedy to przypada odpust "Porcjunkuli" po odmówieniu Ojcze  nasz i Wierzę;
 • Nawiedzenie kościoła i ołtarza w dniu nawiedzenia i odmówienie Ojcze nasz i Wierzę;
 • Nawiedzenie kościoła lub kaplicy we wspomnienie Wszystkich  Wiernych Zmarłych (2 listopada) i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę;
 • W dniach od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza z  równoczesną modlitwą za zmarłych - codziennie odpust zupełny, który  można ofiarować wyłącznie za zmarłych (za nawiedzenie cmentarza w inne  dni - odpust cząstkowy również wyłącznie za zmarłych);
 • Nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonników w święto ich założyciela i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę;
 • Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas liturgii Wigilii  Paschalnej w Wielką Noc lub w rocznicę swojego chrztu (jeśli przy pomocy  innej formuły w innym czasie - odpust cząstkowy)
 • Ponadto dla Polski zostały zatwierdzone także dwa dodatkowe odpusty zupełne:
 • Uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich Żalów jeden raz w Wielkim Poście w jakimkolwiek kościele na terenie Polski;
 • Nawiedzenie dowolnej bazyliki mniejszej w następujące dni:
 • w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca)
 • w święto tytułu
 • w dniu 2 sierpnia (odpust "Porcjunkuli")
 • jeden raz w ciągu roku w dniu określonym według uznania
 • Odpusty cząstkowe: O niektórych odpustach cząstkowych wspomniano już, wymieniając odpusty zupełne.

  Są trzy ogólne warunki uzyskania odpustu cząstkowego:
  1. Wierny dostępuje odpustu cząstkowego, jeśli w czasie spełniania  swoich obowiązków i w trudach życia wznosi myśli do Boga z pokorą i  ufnością, dodając w myśli jakiś akt strzelisty, np. "Jezu Chryste,  zmiłuj się nad nami"
  2. Jeśli wierny powodowany motywem wiary przyjdzie z pomocą  potrzebującym współbraciom, pomagając im osobiście lub dzieląc się z  nimi swoimi dobrami, uzyskuje odpust cząstkowy
  3. Gdy wierny w intencji umartwiania się, odmówi sobie czegoś  godziwego, a przyjemnego dla siebie, uzyskuje odpust cząstkowy. Warunek  ten ma zachęcić wiernych do praktykowania dobrowolnych umartwień
  Odpust cząstkowy jest związany z odmówieniem wielu  znanych modlitw i można go uzyskać wielokrotnie w ciągu dnia. Niektóre z  modlitw związanych z odpustem cząstkowym to: Anioł Pański (lub Regina  Caeli w Okresie Wielkanocnym); Duszo Chrystusowa; Wierzę w Boga; Psalm  130 (Z głębokości); Psalm 51 (Zmiłuj się...); odmówienie Jutrzni lub  Nieszporów za zmarłych; Panie, Boże wszechmogący (modlitwa z Liturgii  Godzin, Jutrznia w Poniedziałek II tygodnia psałterza); modlitwa św.  Bernarda (Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo)] Wieczny odpoczynek;  Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia; Pod Twoją obronę; Magnificat;  odmówienie jednej z sześciu litanii zatwierdzonych dla całego Kościoła  (do Najświętszego Imienia Jezus, do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do  Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, Loretańskiej do NMP, do świętego Józefa  lub do Wszystkich Świętych); pobożne uczynienie znaku Krzyża świętego.
  Materiały zaczerpnięte z Franciszkańskiego Kalendarza Liturgicznego 2009r.
  Wróć do spisu treści