Modlitwy do św. Szymona - Klasztor OO. Bernardynów, Bazylika św. Antoniego Padewskiego

22 - 463 Radecznica
Tel.: 84 68 18 015; +48 517 843 561
ul. Klasztorna 6

Sanktuarium i Bazylika św. Antoniego

Klasztor OO. Bernardynów w Radecznicy

Zawartośc strony
Przejdź do treści
KOŚCIOŁY FILIALNE > Filia w Podlesiu
MODLITWA I.

Boże, nasz Ojcze, który wybrałeś św. Szymona z Lipnicy na gorliwego głosiciela słowa i szerzyciela chwały Najświętszego Imienia Jezus, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie strzegli ducha wybrania, dzięki któremu nazywamy się i jesteśmy Twoimi dziećmi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA II.

Wszechmogący wieczny Boże, któryś Świętego Szymona wyznawcę Twego łaską apostolską w opowiadaniu Ewangelii udarować raczył, spraw miłościwie, abyśmy zbawienia Jego nauką oświeceni według woli Twojej ścieżkami sprawiedliwości do ojczyzny niebieskiej przejść mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą w jedności Ducha Świętego żyje i króluje teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

MODLITWA III.

Cieszę się i winszuję Tobie, wielki sługo Boży, Święty Szymonie, i oraz pokornie dziękujemy Dawcy wszystkich łask Chrystusowi Panu za te dobrodziejstwa i skarby duchowne, któremi Cię z nieprzebranego szacunku miłosierdzia swego w ubogim zakonie Franciszka Świętego zbogacić raczył, a oraz proszę, abyś Twoją gorącością miłości Boskiej zagrzał serce moje oziębłe, którąś pałał gdyś z wielką Ducha żarliwością nawiedzał w Jerozolimie te miejsca święte, które Zbawiciel nasz Jezus Przenajświętszą Krwią swoją skropił i poświęcił. Niech Twoje westchnienia serdeczne i te łzy, któreś na ten czas obficie wylewał, gdyś gorzką mękę Jego rozpamiętywał, wprawię w sercu mojem, abym odtąd nigdy więcej zdradliwą tego świata nie udał się powabą, ale duszę i serce moje, w tem jedynie zatapiał, który sam jeden nieskończonemi dobrami zupełnie uszczęśliwić mnie może. Zbaw mnie, mój Jezu. Amen.

MODLITWA IV.

O Święty Szymonie, ozdobo zakonu Franciszka Świętego, któryś z miłości Twojej w czasie morowego powietrza, na ratunek i pociechę strapionych, zdrowie i życie ofiarować raczył, gdy już teraz z Bogiem się cieszący wiecznej zażywasz szczęśliwości, spojrzyjże prosiemy Cię na osobiste potrzeby nasze, któremi zewsząd uciśnieni jesteśmy. Zjednaj nam przy służbie Bożej czerstwe zdrowie, w chorobie ratunek, w smutku pociechę, w ubóstwie wspomożenie, w prześladowaniu od nieprzyjaciół obronę. A całemu kraju pożądany uproś pokój, w gruntownej wierze Świętej wytrwanie, stateczność, obywatelom pobożność, bez obłudy szczerość przyjacielską, urodzajów obfitość. Abyśmy w doczesnem życiu, o Św. Patronie, Twojej doznawając opieki, a po śmierci wiecznej stali się uczestnikami korony, co daj Boże. Amen,

MODLITWA V.

O Boże miłosierny, dawco łaski chwały, któryś świętego Szymona drogami zakonnego umartwienia doprowadzić raczył, niechże już ja więcej w drodze zachowania przykazań Twoich nie błądzę, ale cnota w cnotę wstępując, tak Ci wiernie służę tu na ziemi, żebym sobie zasłużył po śmierci Ciebie z Świętymi chwalić w Niebie na wieki wieków. Amen.
LITANIA DO ŚWIĘTEGO SZYMONA

Kyrie eleison Chryste eleison Kyrie eleison
Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,                       zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo,                                 módl się za nami.
Święty Szymonie, z Lipnicy
Święty Szymonie, apostole Najświętszego Imienia Jezus,
Święty Szymonie, gorliwy czcicielu Maryi Panny,
Święty Szymonie, wierny uczniu świętego Franciszka,
Święty Szymonie, silnej wiary przykładzie,
Święty Szymonie, nadzieję w Bogu mający,
Święty Szymonie, żarliwy miłośniku Boga,
Święty Szymonie, aniele czystego serca,
Święty Szymonie, ubogi duchem,
Święty Szymonie, przełożonym posłuszny,
Święty Szymonie, pokorny sługo Boży,
Święty Szymonie, cierpliwy w przeciwnościach,
Święty Szymonie, natchniony głosicielu słowa Bożego,
Święty Szymonie, cudami słynący,
Święty Szymonie, wskrzesicielu umarłych,
Święty Szymonie, szczególny opiekunie matek rodzących,
Święty Szymonie, patronie w czasie zarazy,
Święty Szymonie, uśmierzający bóle głowy,
Święty Szymonie, wzrok i mowę przywracający,
Święty Szymonie, cudowny lekarzu chorych,
Święty Szymonie, patronie młodzieży akademickiej,
Święty Szymonie, patronie Krakowa,
Święty Szymonie, opiekunie nieszczęśliwych,
Święty Szymonie, szczególny opiekunie Lipnicy.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami święty Szymonie.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, któryś świętego Szymona, wyznawcę Twego, łaską nauczania wywyższył, spraw to w swej łaskawości, abyśmy jego nauką oświeceni to, co się Tobie podoba wykonywali i po ścieżkach sprawiedliwości do niebieskiej ojczyzny szczęśliwie dostać się mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.MODLITWY INNE

Wszechmogący wieczny Boże, który wsławiłeś św. Szymona darem głoszenia Ewangelii, spraw łaskawie, abyśmy żywieni pokarmem jego zbawiennej nauki i pełniąc Twoją wolę, drogą Twej sprawiedliwości doszli do niebieskiej ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego!
Amen.Błogosławiony Szymonie z Lipnicy, Patronie Krakowa i młodzieży akademickiej, który od pokoleń cieszysz się sławą orędownika u Boga dla tych, którzy zwracają się do Ciebie w swoich potrzebach. Wyjednaj nam pokój na świecie, ład moralny, nawrócenie grzeszników na drogę pokuty. Niech przykład twojego chrześcijańskiego i ofiarnego życia, będzie dla nas wzorem i drogowskazem.Panie, który powiedziałeś swoim uczniom: "Idźcie i głoście światu Ewangelię", spraw za wstawiennictwem św. Szymona z Lipnicy, wielkiego siewcy Bożego słowa, by Twoja Ewangelia była głoszona na całym świecie wszystkim narodom. Wejrzyj na dzisiejszą młodzież i wskaż jej drogę życia, zgodną z Twoimi przykazaniami.Chryste, który pochylałeś się nad każdą ludzką nędzą i cierpieniem, Ty, który uzdrawiałeś chorych i koiłeś ich ból. Spraw, abyśmy wpatrzeni w postać św. Szymona z Lipnicy spieszącego z pomocą zagrożonym epidemią, umieli dostrzec w chorych i cierpiących Twoje oblicze.Panie Jezu, który z krzyża na Kalwarii ofiarowałeś nam Swoją Matkę jako Matkę naszą, daj nam za przykładem św. Szymona z Lipnicy godnie czcić Tę, która nieustannie wstawia się za nami u Ciebie.
GODZINKI DO ŚW. SZYMONA

Na jutrznię
Panie, otwórz moje usta, abym wielbił Ciebie
I z Twym sługą, Szymonem, oglądał Cię w niebie.
Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy
I wybaw nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
Że Szymona dał za patrona krajowi naszemu.

Hymn
Sławimy cię, Szymonie, w Lipnicy zrodzony,
Ciebie to Bóg dać raczył, dla naszej obrony.
Którą, abyś zjednywał nam przy Jego tronie,
Do ciebie wznosim prośby, w życiu i przy zgonie.
Do ciebie wznosim prośby, oto i w tej chwili,
Dopomóż nam, abyśmy ciągle dobrze żyli.
Wyjednaj nam u Boga prośbami twoimi,
Byśmy w życiu doczesnym byli szczęśliwymi.

K: Święty Szymonie, szczególny sługo Najświętszej Maryi Panny
W: Módl się za nami
K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W: A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Usłysz z niebios, święty Szymonie, głos do ciebie wołających. Bądź naszym patronem u Boga Najwyższego. Oddalaj od nas nieszczęścia duszy i ciała i uproś nam u Niego, aby prowadził nas swoimi śladami do wiekuistej ojczyzny i abyśmy po śmierci mogli w niebie z tobą i wszystkimi świętymi chwalić Boga w Trójcy Jedynego, któremu niech będzie cześć od wszystkiego stworzenia na wieki wieków.
Amen.

K: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K: Błogosławmy Panu.
W: Bogu chwała.
K: A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.

Na prymę
Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy
I wybaw nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
Że Szymona dał za patrona krajowi naszemu.

Hymn
Wszechnicy Jagiellońskiej uczniu odznaczony
Kapistrana mowami szczególniej wzruszony.
Opuściłeś widoki, nadzieje światowe,
Rozpocząłeś w zakonie życie całkiem nowe.
Boskiej miłości ogniem pałając codziennie,
Chodziłeś zawsze drogą cnót świętych niezmiennie.
A teraz z niebios ratuj nas biednych, Szymonie,
Bądź naszym opiekunem, w życiu i przy zgonie.

K: Święty Szymonie, wzorze posłuszeństwa.
W: Módl się za nami.
K: Panie, wysłuchaj...

Na tercję
Przybądź nam, miłościwy ...

Hymn
Regułę doskonałą Franciszka świętego,
Przestrzegałeś wytrwale, w życiu dnia każdego.
Wzorze cnót zakonnika, w dziewiczej czystości,
W najgorętszej ku Bogu i bliźnim miłości.
Nauczałeś słowami, lecz więcej przykładem,
Że życie zakonnika wszelkich cnót jest ładem.
Bądźże i dla nas wzorem, w każdej życia chwili,
Byśmy wśród ponęt świata, nigdy nie zbłądzili.
Daj nam, za twą przyczyną, żyć w doskonałości
I Pana Boga chwalić, w niebieskiej światłości.

K: Święty Szymonie, mistrzu doskonałości zakonnej.
W: Módl się za nami.
K: Panie, wysłuchaj...

Na sekstę
Przybądź nam, miłościwy ....

Hymn
Wymowny kaznodziejo, któryś słowa Boże
Siał na niwy serc ludzkich o wszelakiej porze.
Duch Święty dawał siłę i obecność twej mowie,
Łaska Jego działała, w Twym żarliwym słowie.
Tysiące grzesznych ludzi, gdy się nawrócili,
Z szczerą skruchą i żalem pokutę czynili.
Uproś również i dla nas, byśmy nawróceni,
W wszelkiej doskonałości byli utwierdzeni.

K: Święty Szymonie, gorliwy kaznodziejo w przepowiadaniu najsłodszego Imienia Jezus.
W: Módl się za nami.
K: Panie, wysłuchaj...

Na nonę
Przybądź nam, miłościwy...

Hymn
Miłując Zbawiciela, nad wszystko na ziemi,
Zapragnąłeś oglądać oczyma własnymi
To miejsce ukochane, gdzie Pan nasz przebywał,
Gdzie uczył, cuda czynił, Ojca swego wzywał.
Gdzie, obchodząc krainę, nauczał trzy lata,
A potem krew swą przelał dla zbawienia świata.
Przeto tam się udałeś, z starszych zezwoleniem
I ziemię tę zwiedziłeś, z pobożnym wzruszeniem.

K: Święty Szymonie, w pracy z miłości ku bliźnim niezmordowany.
W: Módl się za nami.
K: Panie, wysłuchaj...

Na nieszpory
Przybądź nam, miłościwy...

Hymn
Powróciłeś do kraju znad brzegu Jordanu,
Ażebyś tym goręcej jeszcze służył Panu.
Lecz niedługo się cieszą zakon i rodacy,
Niedługo używaj ą owoców twej pracy.
Już szerzy się morowa zaraza w Krakowie,
Już i o twojej śmierci wkrótce lud się dowie.
Lecz, jak sam powiedziałeś: ta zaraza sroga
To Boży jubileusz i do nieba droga.

K: Wzywałem cię w ucisku.
W: A wysłuchałeś mnie
K: Panie, wysłuchaj...

Na kompletę
Przybądź nam, miłościwy...

Hymn
Po śmierci twej, Szymonie, jaśniałeś cudami,
Bóg Ciebie to zaszczycił swych łask odznakami.
Ileż to z ciężkich chorób nagle uzdrowionych,
Ileż to z ciężkich kalectw, całkiem uwolnionych.
Bez leków i starania, boś ty ich lekarzem,
Tyś cudownych łask Boga, był dla nich szafarzem.
Uproś i dla mnie łaskę uleczenia duszy,
Bym uniknął za grzechy piekielnych katuszy.

K: Święty Szymonie, za życia i po śmierci wielkimi cudami wsławiony.
W: Módl się za nami.
K: Panie, wysłuchaj...

Intencja Godzinek
Dziękujemy, Boże, żeś lipnicki gród stary
Ozdobił gronem świętych, co klejnoty wiary
Przechowali statecznie, słowem i przykładem,
Idąc w tej drodze życia Zbawiciela śladem.
Między nimi jaśnieje Szymon w swej zacności,
Odznaczony cnotami niebiańskiej świętości.
Obyśmy zawsze godnie ich naśladowali,
A życiem bogobojnym niebo zdobywali.

K: Święty Szymonie, szczególny opiekunie Lipnicy.
W: Módl się za nami.
K: Panie, wysłuchaj...

Módlmy się: Święty Szymonie z Lipnicy, wielbili ciebie przodkowie moi i ja cię wychwalam, i twojej opiece się polecam. Postanawiam iść drogą sprawiedliwości, wystrzegając się grzechów, a pełnić wiernie to, czego Bóg ode mnie żąda. Wstaw się za mną Święty Patronie do Boga i wyproś łaskę skuteczną do wytrwania w dobrym aż do końca życia. Tylko w ten sposób mogę osiągnąć wiekuiste szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Wróć do spisu treści