Modlitwy - Klasztor OO. Bernardynów, Bazylika św. Antoniego Padewskiego

22 - 463 Radecznica
Tel.: 84 68 18 015; +48 517 843 561
ul. Klasztorna 6

Sanktuarium i Bazylika św. Antoniego

Klasztor OO. Bernardynów w Radecznicy

Zawartośc strony
Przejdź do treści
DO ŚW. ANTONIEGO

MODLITWY DO ŚW. ANTONIEGOR.P. 1664 dn. 8 maja na "Górze Łysej" objawił się św. Antoni Szymonowi Tkaczowi i powiedział do niego te słowa:

"Jam jest św. Antoni mam to z woli Najwyższego Pana, abym tobie opowiedział, iż na tym miejscu Chwała Boga Najwyższego odprawiać się będzie. Przeze mnie chorzy, ślepi chromi i różnymi dolegliwościami utrapieni znajdować i otrzymywać będą pociechy swoje. Chorzy zdrowie, ślepi wzrok, chromi chód, zgoła wszyscy uciekający się na to miejsce, bez łaski nie odejdą."
MODLITWA POŚWIĘCENIA LILII ŚW. ANTONIEGO

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Boże, Stwórco, który zachowujesz rodzaj ludzki, miłośniku świętej niewinności, Dawco łaski i Sprawco wiecznego zbawienia; Ty obdarzyłeś te lilie Twoim świętym błogosławieństwem; przedstawiliśmy Ci je jako wyraz wdzięczności i ku uczczeniu świętego Antoniego, Twego Wyznawcy przed Jego łaskami słynącym obrazem, pokornie prosząc o Twoje błogosławieństwo. Niech przez zbawienny znak Krzyża świętego spłynie i na nas rosa Twego błogosławieństwa.
Ty sprawiłeś najłaskawiej, że kwiaty te wydają przemiłą woń i służą człowiekowi ku zdrowiu. Utwierdź w nich tę moc, aby użyte w przeróżnych dolegliwościach za wstawiennictwem Twego sługi św. Antoniego Radecznickiego, przechowywane w naszych domostwach lub nabożnie noszone, odpędzały od nas siły nieczyste, sprowadzały zbawienną wstrzemięźliwość, oddalały choroby i wyjednały dla wszystkich, którzy Ci służą, łaskę i pokój. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Święty Antoni, módl się za nami.

JUŻ MOŻNA ZAMAWIAĆ W NASZYM SANKTUARIUM PŁATEK Z LILII ŚW. ANTONIEGO ZE SPECJALNIE PRZYGOTOWANYM OBRAZKIEM Z MODLITWĄ.
Wystarczy podać adres a wyślemy taki obrazek z płatkiem na wskazany adres!!!MODLITWA DO ŚW. ANTONIEGO PRZED CZYTANIEM PRÓŚB

     Kłaniamy się Tobie, Święty Antoni, wielki nasz Patronie. Prosimy Cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają Twe skuteczne wstawiennictwo świętego z Padwy w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki Twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy Twej pomocy. Prosimy cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do Ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
LITANIA DO ŚW. ANTONIEGO Z PADWY

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Święty Antoni, chwało miasta Padwy,                          -"-
Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus,
Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka,
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy,
Święty Antoni, perło ubóstwa świętego,
Święty Antoni, lilio czystości;
Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa,
Święty Antoni, zwierciadło cnoty,
Święty Antoni, miłujący życie ukryte,
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,
Święty Antoni, żarliwy apostole,
Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę,
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego,
Święty Antoni, przewodniku dusz,
Święty Antoni, gorliwy krzewicielu wiary,
Święty Antoni, nauczycielu prawdy,
Święty Antoni, skarbnico Pisma świętego,
Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii,
Święty Antoni, nawracający grzeszników,
Święty Antoni, zwalczający występki,
Święty Antoni, aniele pokoju,
Święty Antoni, odnowicielu obyczajów,
Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa,
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,
Święty Antoni, postrachu złych duchów,
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,
Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione,
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,
Święty Antoni, ozdobo Zakonu Serafickiego,
Święty Antoni, odbierający cześć w każdej świątyni naszego kraju,
Święty Antoni, Święty całego świata,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V: Módl się za nami, święty Antoni,

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, niech pomoże ludowi Twojemu ustawiczna modlitwa przezacnego Wyznawcy Twego i Doktora, świętego Antoniego, i niech nas uczyni godnymi Twej łaski na tym świecie, a w przyszłym obdarzy wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
R.: Amen.BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI W UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO ANTONIEGO Z PADWY

Pieśń: "Kiedyś o Jezu" lub psalm: "Chwalcie o dziatki".

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

Słowa Ewangelii według świętego Marka (10,13-16)

W owym czasie przynosili do Jezusa dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie zabraniali im tego. A Jezus, widząc to; oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie; nie przeszkadzajcie im, do takich, bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam:, Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia kładł na nie ręce i błogosławił je.

Oto Słowo Pańskie.

V. Wspomożenie  nasze w imieniu Pana.

R. Który stworzył niebo i ziemię.

V. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, który zrodzony przed wiekami; chciałeś jednak w doczesności być dzieckiem i miłujesz niewinność tego wieku; Ty z miłością tuliłeś i błogosławiłeś przyniesione Ci dzieci, oraz sam jako dziecię zstąpiłeś w objęcia świętego Antoniego: racz, więc te dzieci zawczasu otoczyć słodyczą swego błogosławieństwa i spraw, aby złość nie odmieniła ich umysłu, oraz dozwól, aby za przyczyną tegoż świętego Antoniego, którego opiece i obronie je polecamy, wzrastając w latach; mądrości i łasce, mogły zawsze Tobie się podobać. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
R.: Amen.
(Kapłan kropi dzieci wodą święconą następnie udziela, błogosławieństwa):

Niech was błogosławi i niech strzeże serc waszych Wszechmogący Bóg Ojciec,      i Syn, i Duch Święty.
Amen.MODLITWY DO ŚW. ANTONIEGO

Wspomnij sobie, św. Antoni, na ów wielki zaszczyt, jaki Ci Pan Jezus okazał, gdy tylu tysiącom do Ciebie się udającym, za przyczyną Twoją swej pomocy udzielił. Wspomnij, ilu kończących życie, błądzących zbawienną radę, strapionych pociechę, opętanych uwolnienie, trędowatych oczyszczenie, chorych zdrowie, żeglujących bezpieczny port, uwięzionych wolność, okradzionych swe dobro, w ogóle ilu nędznych przez Ciebie pociechę i pomoc otrzymało, i po dziś dzień otrzymuje. Uciekam się, więc do Ciebie i błagam Cię o pomoc i radę, w tej wielkiej mej potrzebie... Ojcze uciśnionych, ulituj się nad mą nędzą, gdy Pan Bóg karząc mnie za grzechy lub chcąc mnie doświadczyć, tak ciężko mnie nawiedził. Wejrzyj na moją nędzę i trudne położenie, w jakim się znajduję. O wyzwól mnie z mej obecnej potrzeby i okaż mi dobroć swojego serca. Wysłuchaj próśb moich. Udziel mi pociechy, wybłagaj mi siłę i poddanie się woli Bożej, abym cierpliwie wytrwał i nie utracił zasługi, jaką przez należyte znoszenie cierpień uzyskać mogę. Ufam, że mnie wysłuchasz, lecz nie moja, ale Boża wola niech się stanie.
R.: Amen.Przedziwny, św. Antoni, znany z wielkości cudów, które zdziałałeś. Tyś doznał wie1kiego szczęścia, piastując na swych rękach Chrystusa Pana, pod postacią małej Dzieciny. - Uproś mi teraz u Jego dobroci łaskę, której pragnę całym sercem. Ty byłeś miłosierny dla biednych grzeszników, nie zważaj na brak moich zasług, lecz na chwałę Bożą, która będzie wsławiona w Tobie oraz na zbawienie mej duszy. Dowodem mojej wdzięczności niech będzie przyrzeczenie prowadzenia życia zgodnego z zasadami Ewangelii i poświęcenia się wspieraniu ubogich, których tak za życia umiłowałeś i obecnie miłujesz.

Amen.

Św. Antoni Padewski
- Przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, módl się za nami.
- wierny synu św. Franciszka, -"-
- ozdobo Zakonu Serafickiego, -"-
- miłością Boga gorejący, -"-
- w czystości nieskalany, -"-
- miłośniku ubóstwa świętego, -"-
- potężny kaznodziejo Ewangelii, -"-
- opiekunie ubogich i uciśnionych, -"-
- nawracający grzeszników, -"-
- przywracający rzeczy zgubione, -"-
- chwalebny Cudotwórco, -"-
- chwalebny Cudotwórco, -"-
- możny u Boga Orędowniku, -"-

V. Módl się za nami św. Antoni.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Chwalebny Cudotwórco, św. Antoni, ojcze ubogich i pocieszycielu strapionych, składam Bogu dzięki za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, które mi wyjednałeś. Roztaczaj dalej twoją troskliwą opiekę nade mną, pomagaj we wszystkich czynnościach, zapisz sobie moje imię głęboko w twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych, których szczególniej, miłujesz i ochraniasz. Wyjednaj mi łaskę ostateczną, abym mógł wejść do nieba i uwielbiać razem z tobą miłosierdzie Boże.
R.: Amen.Najchwalebniejszy Ojcze, święty Antoni, światło Pisma świętego, między ludźmi roznoszący, prawdziwa wszystkich utrapionych ludzi ucieczko, skłoń proszę miłosierdzie najwyższego Pana, aby moje modły wysłuchać raczył, o co proszę przez niewinne Dziecięctwo Twoje.
R.: Amen
Ufny w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecam się Tobie, św. Antoni, i proszę Cię, wejrzyj na mają wierną i szczerą miłość i silną ufność, jaką serce moje względem Ciebie jest przepełnione. Zapisz sobie moje imię głęboko w Twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych, których Ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, iżbym mógł we wszystkich moich potrzebach znajdować w Tobie ucieczkę.

R.: Amen.POŚWIĘCENIE LILII KU CZCI ŚW. ANTONIEGO Z PADWY

V. Wspomożenie      nasze w imieniu Pana.

R., Który stworzył niebo i ziemię.

V. Pan z wami.

R. I z duchem Twoim.

Módlmy się: Boże, od którego wszelkie dobro bierze początek i zawsze ku swemu powiększeniu zdążając otrzymuje wzrost, spraw, prosimy pokornie, aby to, co ku chwale imienia Twojego rozpoczynamy, za sprawą Twojej wiekuistej mądrości zostało doprowadzone do końca. Przez Chrystusa, Pana naszego.

R.: Amen.

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (6,24-33).

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym macie się przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie, czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary? Nie troszczcie się, więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy, jeść? Co będziemy pić? Czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane!!!

Oto słowo Pańskie.

Módlmy się: Boże, Stwórco, który zachowujesz rodzaj ludzki, miłośniku świętej niewinności, Dawco łaski i Sprawco wiecznego zbawienia; obdarz te lilie Twoim świętym błogosławieństwem   ; przedstawiamy Ci je jako wyraz wdzięczności i ku uczczeniu świętego Antoniego, Twego Wyznawcy, pokornie prosząc o Twoje błogosławieństwo. Niech przez zbawienny znak      Krzyża świętego spłynie na nie rosa Twego niebieskiego poświęcenia. Tyś sprawił najłaskawiej, że kwiaty te wydają przemiłą woń i służą człowiekowi ku zdrowiu. Daj, więc i utwierdź w nich tę moc, aby użyte w przeróżnych dolegliwościach za wstawiennictwem Twego sługi świętego Antoniego, przechowywane w naszych domostwach lub nabożnie noszone, odpędzały od nas siły nieczyste, sprowadzały zbawienną wstrzemięźliwość, oddalały choroby i wyjednały dla wszystkich, którzy Ci służą, łaskę i pokój. przez Chrystusa, Pana naszego.

R.: Amen.
(Po pokropieniu lilii wodą święconą i ewentualnie po okadzeniu może być procesja przy śpiewie responsorium:, "Jeśli szukasz cudów" lub - innej stosownej pieśni.
Obrzęd kończy się wersetem i modlitwą):

V. Módl się za nami, święty Antoni.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię Panie, niech wspomaga Twój lud ustawiczna modlitwa Twego przesławnego Wyznawcy i Doktora; świętego Antoniego,* i niech nas uczyni godnymi Twej łaski w tym życiu, a w przyszłym obdarzy wieczną radością, przez Chrystusa, Pana naszego.

R.: Amen.Wróć do spisu treści